Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Targówek m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Targówek > Menu Podmiotowe > Status prawny > Status prawny

Status prawny

  Drukuj
 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Targówek m.st. Warszawy jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, prowadzącą obsługę finansową, administracyjną i prawną jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy działających na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz wymienionych w statucie.

Biuro działa na mocy Uchwały Nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18.XII.2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół i placówek oświatowych z 2004 r.Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2003 r.


STATUT
DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY - TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY

 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§1

 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy, zwane dalej „Biurem", jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy prowadzącą obsługę finansową, administracyjną i prawną jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy wymienionych w ust. 2, zwanych dalej „jednostkami obsługiwanymi".
 2. Jednostki obsługiwane przez Biuro:
  1. Przedszkole nr 18;
  2. Przedszkole nr 81;
  3. Przedszkole nr 88 „Pod Zielonym Listkiem”;
  4. Przedszkole nr 90;
  5. Przedszkole nr 91 „Zaczarowany Ogród”;
  6. Przedszkole nr 94 „Kraina Słonecznych Marzeń";
  7. Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I;
  8. Przedszkole nr 103;
  9. Przedszkole nr 106;
  10. Przedszkole nr 113 "Przedszkole w Tęczowym Kręgu";
  11. Przedszkole nr 115 „Przedszkole Pod Klonem”;
  12. Przedszkole nr 119 „W Zielonym Ogrodzie”;
  13. Przedszkole Integracyjne nr 120;
  14. Przedszkole nr 123 „Ocean Marzeń";
  15. Przedszkole nr 125 „Pod Złotym Promykiem”;
  16. Przedszkole nr 128;
  17. Przedszkole nr 150 „Przystanek Uśmiech";
  18. Przedszkole nr 154 „Pod Wesołą Truskaweczką";
  19. Przedszkole nr 155 „Roztańczona Kraina";
  20. Przedszkole nr 156;
  21. Przedszkole nr 157 „Przedszkole z Serduszkiem”;
  22. Przedszkole nr 432;
  23. Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego;
  24. Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego;
  25. Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „ALKA”;
  26. Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego;
  27. Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego;
  28. Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka;
  29. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana;
  30. Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej;
  31. Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera;
  32. Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza;
  33. Szkoła Podstawowa nr 377 im. majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”;
  34. Szkoła Podstawowa nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego;
  35. Szkoła Podstawowa nr 398
  36. skreślone;
  37. Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła II;
  38. XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk L. Lisa - Kuli;
  39. XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego;
  40. CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana;
  41. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 41;
  42. Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I;
  43. Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego;
  44. VIII Ogród Jordanowski
  45. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13;
  46. skreślone;
  47. Zespół Szkół nr 128;
  48. Przedszkole nr 442

§2

 1. Siedzibą Biura jest m.st. Warszawa.
 2. Obszarem działania Biura jest Dzielnica Targówek m.st. Warszawy.
 3. Biuro może używać skrótu „DBFO - Targówek m.st. Warszawy".


§3


Czynności nadzoru nad działalnością Biura wykonuje Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

 
Rozdział 2
Zadania i zakres działania Biura
 
§4

Do zadań Biura należy obsługa finansowa, administracyjna i prawna jednostek obsługiwanych polegająca na:

 1. prowadzeniu rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości;
 2. organizowaniu wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych oraz realizacji potrąceń wynikających z obowiązków pracodawcy;
 3. ewidencjonowaniu danych o zatrudnieniu niezbędnych do przygotowania i wypłaty wynagrodzeń dla pracowników jednostek obsługiwanych;
 4. rozliczaniu średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z obowiązkami ustawowymi;
 5. naliczaniu i odprowadzaniu zaliczek na podatek oraz składek z tytułu ubezpieczeń społecznych od wypłat wynagrodzeń i innych należności przysługujących pracownikom jednostek obsługiwanych;
 6. naliczaniu i odprowadzaniu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych wpłat i składek wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
 7. przygotowaniu danych i informacji niezbędnych do sporządzenia przez dyrektorów jednostek obsługiwanych planów finansowych;
 8. przygotowaniu materiałów niezbędnych do sporządzenia uchwały budżetowej m.st. Warszawy oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy, a także materiałów niezbędnych do wprowadzania zmian w tych dokumentach w trakcie roku budżetowego w zakresie zadań powierzonych do obsługi;
 9. sporządzaniu jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych;
 10. sporządzaniu zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych;
 11. prowadzeniu działań związanych z egzekucją należności pieniężnych przypadających jednostkom obsługiwanym;
 12. obsłudze rachunków bankowych;
 13. prowadzeniu kasy;
 14. obsłudze finansowej funduszu socjalnego;
 15. obsłudze finansowej kasy zapomogowo-pożyczkowej;
 16. obsłudze finansowej rachunków wydzielonych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
 17. rozliczaniu wydatków ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań i projektów;
 18. przygotowywaniu zaświadczeń do celów emerytalnych i rentowych oraz innych zaświadczeń o wynagrodzeniach na wniosek pracowników jednostek obsługiwanych (emerytów, rencistów i innych osób fizycznych wnioskujących o zaświadczenie);
 19. ewidencjonowaniu operacji gospodarczych jednostek obsługiwanych w Centralnym Rejestrze Umów stosowanym w m.st. Warszawa;
 20. wdrożeniu systemów elektronicznych do ewidencji składników majątkowych jednostek obsługiwanych i wspomagających procesy inwentaryzacyjne realizowane metodą spisu z natury;
 21. prowadzeniu działań związanych z wdrożeniem i stosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów finansowo – księgowych pomiędzy jednostkami obsługiwanymi a Biurem;
 22. przygotowaniu wzorcowych dokumentów, w szczególności regulaminów i instrukcji, niezbędnych w bieżącej działalności jednostek obsługiwanych;
 23. obsłudze prawnej, w tym obejmującej zastępstwo procesowe przed sądami oraz bieżące konsultacje prawne świadczone w szczególności w formie pisemnej, telefonicznej lub ustnej;
 24. prowadzeniu działań dotyczących systemu informacji oświatowej oraz weryfikacji z arkuszem organizacyjnym poprawności danych wprowadzonych do tego systemu mających wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej;
 25. obsłudze finansowej projektów i programów realizowanych przez jednostki obsługiwane, które są finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności środków z Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to projektów i programów, których obsługę zapewnia Urząd m.st. Warszawy;
 26. wykonywaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na pisemny wniosek jednostki obsługiwanej skierowany do dyrektora Biura i na podstawie udzielonych pełnomocnictw, pomocniczych działao zakupowych, o których mowa w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.); 
 27. prowadzeniu postępowao i udzielaniu zamówieo publicznych na rzecz jednostek obsługiwanych w zakresie wskazanym przez Prezydenta m.st. Warszawy na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówieo publicznych;
 28. prowadzeniu ewidencji i rejestrów na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
 29. sporządzaniu comiesięcznych deklaracji na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od towarów i usług, zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
 30. przekazywaniu danych niezbędnych w zakresie naliczania, dokonywania wypłat, rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypłat dla osób fizycznych niebędących pracownikami jednostek obsługiwanych zgodnie z zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
 31. wykonywaniu zestawień, raportów i przekazywaniu innych niezbędnych danych dotyczących scentralizowanego modelu rozliczania zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy w zakresie wypłat dla osób niebędących pracownikami jednostek obsługiwanych.
 32. zapewnienie realizacji zadań inspektora ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 33. wykonywaniu funkcji centralnego zamawiającego, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówieo publicznych, w przypadku wyznaczenia Biura do tej funkcji przez Prezydenta m.st. Warszawy w trybie art. 49 tejże ustawy.

§5

 1. Biuro realizuje zadania w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych.
 2. Zasady współpracy pomiędzy Biurem a jednostką obsługiwaną określa zawarte pomiędzy nimi porozumienie.
 3. Dyrektor Biura jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz rachunkowość i sprawozdawczość jednostek obsługiwanych w zakresie obowiązków powierzonych uchwałą Rady m.st. Warszawy w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy wydaną na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).


 
Rozdział 3
Organizacja Biura

 
§6

 1. Biurem kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Biura.
 3. Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.
 4. Głównego księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biura.

 
§7

 1. Strukturę organizacyjną Biura oraz zakres działania i zadań poszczególnych komórek określa regulamin organizacyjny.
 2. Regulamin organizacyjny ustala Dyrektor Biura w uzgodnieniu z Zarządem Dzielnicy.
 3. Limit zatrudnienia w Biurze, uwzględniając rodzaj i zakres realizowanych zadań, określa Prezydent m.st. Warszawy po zasięgnięciu opinii dyrektora biura Urzędu m.st. Warszawy nadzorującego zadania w obszarze edukacji.
   

Rozdział 4
Gospodarka finansowa Biura

 
§8

 1. Biuro prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Biura jest roczny plan finansowy.
 3. Biuro prowadzi sprawozdawczość i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 9

Oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem m.st. Warszawy przekazanym Biuru do korzystania składa Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.

 
Rozdział 5
Postanowienia końcowe

 
§10

Biuro prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 
§11

Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania.

 
 
Wprowadził Małgorzata Kozaczyńska 28-02-2008
Aktualizujący Kądzielski Łukasz 26-04-2021
Zatwierdzający Gąsior Renata (DBFO Targówek) 26-04-2021
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-04-2021
Liczba odwiedzin: 3276